BYGGE HUS I HAGEN?

IMG_8443.JPG

Nåværende eier har fått utredet muligheten for å utskille tomt og å bygge et hus i hagen. Arkitekt Pål Tysland i K12 Arkitekter har tegnet skisser til bolig i hagen parallellt med dagens bolig.

Skjermbilde 2015-10-06 kl. 20.01.31


  Skissetegning fra K12-arkitekter. (2015)

Uttalelse fra takstmann Finn H. Bjørntvedt:
Plassering av bygning og arealet på tomten bør gi mulighet for f. eks utskillelse av tomt eller seksjonering av eiendommen for å få en større utnyttelse.

I følge Reguleringsbestemmelsene S-4220 for småhusområder i Oslo ytre by, datert 15.03.2006: kan tomten bebygges med et BYA på 24 % av netto tomt, kun redusert med 2 parkeringsplasser av 18 m².

Antall parkeringsplasser skal opparbeides i henhold til de til enhver gjeldene parkeringsnormer for Oslo Kommune, åpen by.

Gesimshøyde inntil 6,5 meter og mønehøyde inntil 9 meter, målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygning.

Dagen tomteareal er 1.509,5 m² hvorav de nederste 4 m i ca 34 m bredde er regulert til vei. Dette gir nettotomt på 1.373 m². 24 % utnyttelse gir 330 m² hvorav dagen bebygde areal er 126 m² og parkeringskrav 36 m² samlet til 162 m². Total utnyttelse på 330 – 162 = 168 i “friareal”, det forutsettes at uthus fjernes og at terrasse har en utforming/høyde som ikke må medtas.

Friareal på 168 redusert med parkeringskrav på 36 gir en rest på 132 m² i BYA på ny bebyggelse. Ergo ganske lik dagens bebyggelse og som gir plass for en god enebolig som må tilpasses litt etter tomtens bredde. En bolig på ca 120 i BRA i 3 etasjer gir et samlet BRA på 360 m² og hvis man legger til en tomtebelastning på kr 15.000 pr m² BRA gir dette en tomteverdi i overkant av 5 mill. som vil være ca den sum dagens verdi vil bli redusert med hvis delt eller seksjonert.

Det antas at enebolig på ca 250-300m2 kan bygges.

Rammetegninger kan lages på bakgrunn av dagens skisser, ref K12 arkitekter.
Det er ikke søkt Oslo kommune om byggetillatelse.

Disse nederste tegningene er laget av Arkitektkontoret: Pilot Arkitekter AS for noen år siden.